logo_top

Adfærdskodeks

for Hidrostal Gruppen

FORORD

Etik og integritet udgør en vigtig del af vores virksomhedskultur. Forretningsaktiviteter er vurderet og målt ikke kun baseret på præstation men også i henhold til principperne hvorpå resultater bliver opnået. Det er vigtigt for økonomisk succes og moralsk adfærd ikke at komme i konflikt med hinanden. Begge aspekter er betingelser for vedvarende forretningsmæssig udvikling, og dette er på lige fod gældende for vores virksomheder, forretningspartnere og kunder.

Det følgende adfærdskodeks indeholde hovedregler der skal lede vores handlinger. Det er baseret på regler og principper som vi har fulgt i lang tid. Adfærdskodekset fortsætter vores tidligere praksis og bekræfter vores højtstående etiske standarder.

De følgende hovedregler forsyner retningslinjer og råd der skal bruges i dag-til-dag-arbejde i vores virksomhed. Alle medarbejdere er ansvarlige for overholdelse af disse regler, uanset deres position eller placering af arbejdsopgaver. Vi takker dig for overholdelse af dette adfærdskodeks i dit dag-til-dag-arbejde.

Hvis du har nogle spørgsmål eller forslag vedrørende dette adfærdskodeks, kontakt venligst din overordnede, ledelsen eller bestyrelsen.

Med dette in mente, vil vi samle os i implementeringen af de følgende hovedværdier i vores handlinger

Mark Stähle

Chairman of the Board of Directors
Hidrostal Holding AG

Gerd Preissler

CEO
Hidrostal Holding AG

1. Overholdelse af loven

Vi overholder de gældende regler og love. Disse regler udgør basis for vores adfærdskodeks.

 

2. Retfærdig konkurrence

Vi efterlever retfærdig konkurrence som bestemt af et frit marked, således at vores arbejde inden for Hidrostal Gruppen og arbejde foretaget af vores eksterne forretningspartnere og kunder, er retfærdigt opnået.

Vi laver ingen aftaler med konkurrenter og forretningspartnere uden for Hidrostal Gruppen der forhindrer åben og individuel konkurrence. Vi indgår især ikke aftaler vedrørende videresalgspriser, vi misbruger ikke en dominerende markedsstilling, og vi vurdere alle kritiske forpligtelser på forhånd (Eksempelvis eksklusivitet, ikkekonkurrerende forpligtelser, joint ventures)

 

3. Undvigelse af interessekonflikter

Vi undgår situationer der kan lede til en konflikt mellem personalet og familie og virksomhedens interesser.

Især bør alle aktiviteter der konkurrerer med virksomhedens interesser undgås. Virksomhedens forretningsmuligheder bruges ikke til personalets personlige fordel.

 

4. Fortrolighed og datasikkerhed

Vi beskytter virksomhedens fortrolige informationer vedrørende forretning, teknik og økonomi, da disse anses for at være meget værdifulde formueværdier. Vi efterlever reguleringen vedrørende datapolitik og respekterer fortrolig information der hører til tredjeparter.

Fortrolig information bør kun kommunikeres inden for virksomheden og bør kun kommunikeres til tredjeparter hvor det er nødvendigt og er påkrævet for kommercielle grunde. Derfor bør tredjeparter normalt underskrive en fortrolighedsaftale.

Ved brug af internettet og E-mail især, skal man være opmærksom på fortrolighed og databeskyttelse, men uden at blokere informationsudveksling.

 

5. Beskyttelse af ejendom og knowhow

Vi behandler virksomhedens ejendom og knowhow med omtanke og bruges kun til forretningsformål, hvor den overordnede er undtaget. Vi beskytter virksomhedens ejendom og knowhow mod misbrug.

 

6. Ingen bestikkelse, inden korruption

Vi afviser alle former for aktive eller passiv bestikkelse såvel som korruption.

Vi accepterer eller modtager ikke nogle former for fordele (Eksempelvis gaver, invitationer, rejser, kontanter, fordele osv.) uden for normal forretningsgæstfrihed.

Sponsorater og velgørende donationer er tilladt inden for rammerne af lokale regler.

 

7. Miljø og bæredygtighed

Vi agerer på en sådan måde at alle negative effekter på miljøet minimeres. Vi efterlever love og regler inden for miljøbeskyttelse.

Vi ser os selv som partnere til virksomheder der tænker og agerer bæredygtigt. Vi påtager os ansvarlige og bæredygtige håndtering af økonomiske, sociale og materielle ressourcer som et centralt aspekt af vores arbejde.

 

8. Sundhed og sikkerhed

Sundheden og sikkerheden for vores ansatte, forretningspartnere og kunder er meget vigtig for os. Vi efterlever lovbestemte og interne regler inden for sundhed og sikkerhed.

Vi stræber efter at rumme risiko og tager de bedste foranstaltninger for at forebygge ulykker og erhvervsmæssige sygdomme.

 

9. Forbud mod børnearbejde og overholdelse af regler vedrørende beskyttelse af unge

Børnearbejde er ikke tilladt. Ingen personer under 15 år (børn) må ansættes, og personer der er under minimumsalderes for at arbejde i lande hvor alderen er over 15 år må heller ikke ansættes.

Alle juridiske restriktioner vedrørende ansættelse af personer under 18 år (unge mennesker) skal overholdes.

10. Forbud mod diskrimination og chikane

Vi tolerer ikke diskrimination eller chikane baseret på alder, køn, nationalitet, race, religion, seksualitet eller handicap.

Vi vedligeholder en respektfuld og retfærdig forhold med vores kunder og tredjeparter.

 

11. Retfærdige arbejdsvilkår

Vi varetager vores ansvar vedrørende retfærdige arbejdsforhold og overholder alle reglerne i arbejdsretten.

Vi betaler løn og gage på alle virksomhedens arbejdsstationer i overensstemmelse (eller i det mindste) med lovbestemt eller overenskomstbestemt minimumsløn.

Vi holder os til arbejdstiden der er lovbestemt eller overenskomstbestemt.

Vi tilbyder lige ansættelses- og oplæringsmuligheder til alle ansatte uanset alder, køn, nationalitet, race, religion, seksualitet eller handicap.

 

12. Gennemsigtighed

Vi er forpligtet til gennemsigtige handlinger. Ved nødvendig gennemsigtighed, prøver vi at identificere og undgå potentielle konflikter i et tidligt stadie.

 

13. Rollemodelfunktion

Som ansatte og især overordnede, sætter vi et eksempel i vores adfærd både inden for virksomheden og udadtil. Vi er opmærksomme på at vi er opfattet som en del af virksomheden på daglig basis, inklusiv alle vores handlinger og udtalelser, og vi opfører os herefter.

 

14. Forretningspartnere uden for Hidrostal Gruppen

Så længe vi har mulighed for at påvirke dette, vi bestræber os på at vores forretningspartnere uden for Hidrostal Gruppen, især kunder, forhandlere salgsrepræsentanter, agenter osv., overholder dette adfærdskodeks, politikker og principper på lige fod med personen inden for Hidrostal Gruppen.

 

15. Overholdelse af adfærdkodekset

Principperne i dette adfærdskodeks og dets ledsagende politikker er hovedelementer i vores virksomhedskultur, som alle medarbejdere er forpligtet til at overholde, selv hvis de er strengere end loven.

Ingen tredjeparter er vant til at undgå disse regler.

Alle medarbejdere er ansvarlige for overholdelse af disse principper, og det er de overordnedes ansvar at sikre sig at disse principper bliver overholdt.

Overtrædelse af disse principper resultere i disciplinære handlinger fra virksomhedens side. Sanktionernes natur og omfang afhænger af graden af overtrædelsen.

 

16. Rapportering, spørgsmål, kommentarer og fortrolighed

Medarbejdere der opdager overtrædelser af loven, adfærdkodekset, politikker eller andre af virksomhedens principper, skal kontakte deres overordnede, ledelsen eller bestyrelsen.

Det samme gør sig gældende for spørgsmål og kommentarer eller hvis det er usikkerhed omkring en specifik handling er tilladt eller ej.

Rapportering, spørgsmål eller kommentarer er behandlet med fortrolighed. Personer der rapporterer hændelser er beskyttet. Gengældelseshandlinger mod ansatte der rapporterer overtrædelser i god tro tolereres ikke og vil straffes tilsvarende.

 

17. Vurdering af adfærdskodeks

Dette adfærdskodeks og de ledsagende politikker vurderes med regelmæssige intervaller og ved specielle tilfælde, og disse modificeres som nødvendigt. Alle modifikationer skal kommunikeres til medarbejdere og forretningspartnere omgående.

***

1. Januar 2020

Hidrostal Holding AG

Hidrostal Holding AG
CH-8213 Neunkirch / Switzerland